Verksamhet

Om Tankeriet

Tankeriet erbjuder livs-inspirerande och personlighetsutvecklande föreläsningar och kurser till arbetsplatser, organisationer, föreningar och allmänhet, likvälsom som föredrag, workshops med mera om psykisk ohälsa och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Hit är även privatpersoner och arbetsgivare som för egen eller anställds del är i behov av samtalsterapi, coachning eller krisstöd välkomna att höra av sig för att boka tid.

Om du som arbetsgivare vill erbjuda dina anställda samtalsterapi, coachning eller krisstöd på gruppnivå går det också bra.

Detsammma gäller dig så som representant för någon förening eller organisation gentemot era medlemmar.

Privatperson som föredrar terapi eller coachning i grupp kan också komma ifråga.

Tankeriets Verksamhet

Om KBT

KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) är en terapiform där man som klient i sammarbete med sin terapeut deltar aktivt i sin behandling.

Tyngdpunkten ligger på nuet, men för att kunna skapa påtaglig förändring i sitt dagliga liv här och nu, kan det också vara viktigt att förstå hur en problematik har uppkommit eller prata om traumatiska händelser ur det förflutna.

Detta då människans samlade erfarenheter skapar de livsregler som styr hur vi uppfattar oss själva, vår omvärld och framtid.

Med hjälp av denna kunskap och insikter om sambandet mellan tanke, känsla och handling skapas så nya och mer ändamålsenliga strategier.

Om coaching

Coaching är ett stöttande samtals-verktyg som syftar till att hjälpa människor att förverkliga och uppnå mål bortom det man själv ser är möjligt.

Syftet med coaching är inte att ge färdiga lösningar, goda råd eller peppning utan att lyssna och agera på ett sådant sätt att klienten själv hittar sina egna svar och lösningar.

Genom penetrerande frågor ges helt nya infallsvinklar till problem och komplikationer samt nya utgångspunkter att agera ifrån.